Plan członkostwa zmień

Wybrano plan członkostwa 1 miesiąc.

Kwota za członkostwo wynosi PLN 10.00 za miesiąc.

Masz kod rabatowy? Kliknij tutaj, aby dodać kod rabatowy.


Informacje o koncie Masz już konto? Zaloguj się tutaj

LEAVE THIS BLANK

Adres rozliczeniowy

Informacje o płatności We accept all major credit cards


Regulamin


SERWISU SKILL SWAP.PL

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis Skill Swap udostępniany jest pod adresem skillswap.pl.
 2. Serwis udostępnia możliwość wymiany informacji przez użytkowników serwisu.
 3. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu skillswap.pl.
 4. Każdy z użytkowników jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem serwisu przed rozpoczęciem korzystania z niego.

II. DEFINICJE

 1. Administrator — administratorem Twoich danych jest serwis skillswap.pl, którego właścicielem jest Katarzyna Tarnowska, zamieszkała przy: Kraszewskiego 50/2, 37-500 Jarosław.
 2. Serwis — internetowa platforma informacyjno-informatyczna, stworzona i udostępniona w sieci Internet przez Administratora, znajdująca się pod adresem www.skillswap.pl.
 3. Użytkownik — użytkownikiem serwisu skillswap.pl jest każda osoba fizyczna, która zarejestrowała się w serwisie, zapoznała oraz zaakceptowała Regulamin.
 4. Konto — konto to przestrzeń teleinformatyczna tożsama z jednym użytkownikiem udostępniona w serwisie skillswap.pl. Oznaczona unikalnym identyfikatorem (Loginem) oraz hasłem.
 5. Login — login to indywidualna nadana własnoręcznie przez użytkownika nazwa. W przypadku powielenia nazwy użytkownika administrator serwisu nakaże modyfikacje loginu.
 6. Hasło — hasło do serwisu jest nadawane przez użytkownika. Jest to unikalny ciąg znaków, znany jedynie użytkownikowi.
 7. Wymiana — wymiana to zachodząca pomiędzy dwoma użytkownikami interakcja poprzez serwis, w której rozumieniu jeden z użytkowników dzieli się swoimi skillami z drugim.
 8. Skill — skill to w serwisie skillswap.pl przedmiot wymiany pomiędzy użytkownikami.
 9. Punkty — punkty w serwisie są przyznawane tylko zarejestrowanym użytkownikom, dają możliwość wymiany pomiędzy użytkownikami.
 10. Regulamin – regulamin to niniejszy dokumenty.
 11. Rejestracja — rejestracja użytkownika w serwisie.

III. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Serwis jest dostępny jedynie dla zarejestrowanych użytkowników, którzy potwierdzili zapoznanie się z nim oraz jego akceptację.
 2. Zarejestrowanym użytkownikiem nazywamy osobę, która dołączyła do serwisu poprzez rejestrację — podanie aktywnego adresu e-mail oraz hasła.
 3. Serwis został stworzony do wymiany skilli pomiędzy użytkownikami w formie wideo lub audio — co jest zależne od wyboru użytkowników.
 4. Osoby, które nie ukończyły 13 roku życia, nie mogą samodzielnie korzystać z Serwisu ani dokonać Rejestracji — w takim przypadku Rejestracji może dokonać wyłącznie rodzic lub opiekun prawny takiej osoby. Zawarcie Umowy w imieniu tej osoby następuje przez rodzica lub opiekuna prawnego. Jeżeli osoba, która nie ukończyła 13 lat, podejmuje próby Rejestracji, Administrator poprosi taką osobę o podanie adresu e-mail rodzica lub opiekuna prawnego, do którego zostanie wysłana wiadomość, w której rodzic lub opiekun prawny będzie mógł potwierdzić Rejestrację. Jeżeli potwierdzenie nie zostanie dokonane w terminie 30 dni, Rejestracja nie dojdzie do skutku, a Umowa nie zostanie zawarta.
 5. W momencie rejestracji umowa pomiędzy serwisem a użytkownikiem zostaje zawarta z chwilą akceptacji niniejszego regulaminu.
 6. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 7. Użytkownik pełnoletni jest zobowiązany do podania własnych danych osobowych. W przypadku stwierdzenia przez Administratora podania danych fałszywych ma on obowiązek usunięcia użytkownika z serwisu.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

 1. Użytkownik otrzymuje od administratora dostęp do serwisu, w którym może wymienić się skillami z innym użytkownikami.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania ogólnodostępnych norm współżycia społecznego, szacunku dla zdania i poglądów i innych oraz dobrych obyczajów.
 3. Użytkownik nie może publikować ani udostępniać w serwisie treści, które zwierają:
 • wulgaryzmy bądź są to treści uznane za wulgarne
 • treści uznane powszechnie za obraźliwe i naruszające ogólnie przyjęte dobre zwyczaje
 • treści pornograficznych
 • treści popierających radykalne poglądy lub postawy społeczne, w tym w szczególności mające charakter dyskryminacji rasowej, etnicznej, ze względu na płeć, wyznanie itp.
 • treści propagujących używanie używek tzn. alkoholu, papierosów, środków odurzających, narkotyków, oraz wszelkich środków niedopuszczonych do Obrotu w Rzeczpospolitej Polskiej
 • treści naruszających dobra osobiste lub prawa autorskie osób trzecich
 1. Udostępnienie lub publikacja powyższych treści będzie skutkować natychmiastowym zablokowaniem konta oraz jego usunięciem.
 2. Użytkownik ma obowiązek aktualizacji swojego adresu e-mail w przypadku jego zmiany.
 3. Użytkownik bierze pełną odpowiedzialność za publikowane przez swój profil dane.
 4. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości, zagubienia danych do logowania bądź przypuszczenia uzyskania przez osoby trzecie danych do logowania użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowanie o tym Administratora poprzez Centrum Pomocy.
 5. Użytkownik ma w każdym momencie możliwość usunięcia swojego konta oraz danych z serwisu bez podania przyczyny poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku w profilu.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA

 1.    Administrator ma obowiązek reagowania na opublikowane w serwisie dane a w szczególności:
 • wulgaryzmy bądź treści uznane za wulgarne
 • treści uznane powszechnie za obraźliwe i naruszające ogólnie przyjęte dobre zwyczaje
 • treści pornograficzne
 • treści popierające radykalne poglądy lub postawy społeczne, w tym w szczególności mające charakter dyskryminacji rasowej, etnicznej, ze względu na płeć, wyznanie itp.
 • treści propagujące używanie używek tzn. alkoholu, papierosów, środków odurzających, narkotyków, oraz wszelkich środków niedopuszczonych do Obrotu w Rzeczpospolitej Polskiej
 • treści naruszających dobra osobiste lub prawa autorskie osób trzecich
 1.  Administrator ma bezwzględny obowiązek usunięcia powyższych danych i użytkownika, który dopuścił się ich publikacji.
 2.  Administrator ma obowiązek przestrzegania w serwisie zasad fair play.
 3.  Administrator ma obowiązek informowania użytkowników o wprowadzonych zamianach w regulaminie oraz opłatach w serwisie, poprzez wysłanie informacji na podany w systemie adres mailowy Użytkownika.
 4.  Administrator poinformowany przez Użytkownika o nieprawidłowościach, zagubieniu danych do logowania bądź przypuszczenia uzyskania przez osoby trzecie danych do logowania użytkownika jest zobowiązany do natychmiastowego działania, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia przez Użytkownika.
 5.  Administrator ma prawo na czasowe wyłączenie serwisu w przypadku rozbudowy, konserwacji bądź naprawy.
 6.  Administrator udostępnia Użytkownikom wymianę skilli poprzez serwis. Użytkownicy dokonują wymiany poprzez wspólnie wybraną formę np. audio, wideo, rozmowę telefoniczną.

VI. REKLAMACJE

 1. Użytkownik ma możliwość zgłoszenia w każdym momencie reklamacji poprzez Centrum Pomocy.
 2. Reklamacja użytkownika zostanie rozpatrzona w ciągu 30 dni roboczych.
 3. Aby Administrator mógł rozpatrzyć reklamację, Użytkownik zgłaszający jest zobowiązany opisać sprawę, podać potrzebne dane: login, datę zdarzenia, czego sprawa dotyczy, kontakt.
 4. Administrator ma prawo w celu wyjaśnienia reklamacji do pobrania danych technicznych z profilu Użytkownika.
 5. Administrator jest zobowiązany odpowiedzieć na reklamację poprzez wiadomość e-mail, wysłaną na podany przez Użytkownika adres.
 6. Administrator zobowiązuje się podania w odpowiedzi stanowiska serwisu oraz uznania bądź odrzucenia reklamacji, oraz ewentualnego sposobu rozwiązania zdarzenia.

VII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w szczególności w przypadku zmiany przepisów lub ze względów technicznych, technologicznych.
 3. Administrator zastrzega sobie, w zakresie, w jakim dopuszczalne jest to zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu w przypadku pojawienia się istotnych przesłanek związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Serwisu, w tym w szczególności w przypadku stosownych zmian w obowiązujących przepisach prawa. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać nabytych uprawnień Użytkowników.
 4.  W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy Ustawy i Kodeksu cywilnego.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 lutego 2022 roku.